Regulamin. 07-12-2017.
Zmiany względem treści z 09-03-2016: zastąpienie forum opcją zadawania pytań , zmiana sposobu zakładania i korzystania z Konta testowego.

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usługi [„Regulamin”].
 2. Świadczenie polega na wytwarzaniu i dostarczaniu treści w postaci cyfrowej [treści cyfrowe] a tym samym aktywacji dostępu dla konta testowego [Konto testowe] albo zakupionego konta [„Konto”] do strony „pomocnikrodo.pl” [„Serwis”] w celu możliwości korzystania z zawartości Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie [„Usługa”]. Zależy nam na bliskim kontakcie z Użytkownikami i jak najlepszym dopasowaniu Usługi do ich potrzeb dlatego proces zakupowy oparty jest na indywidualnym kontakcie. Rejestracja Konta testowego jest automatyczna.
 3. Korzystanie z Konta testowego jest bezpłatne, ale możliwe tylko dla zatwierdzonych przez Usługodawcę osób. W celu założenia Konta testowego należy wysłać zapytanie o możliwość przeprowadzenia szkolenia. Korzystanie z Konta jest rozliczone w cenie szkolenia. Po roku korzystanie z Konta jest płatne zgodnie z ceną przesłaną w e-mailu [„Cena”] zawierającym ofertę. Użytkownik po zaakceptowaniu Ceny dokonuje zapłaty na podstawie faktury. Zaksięgowanie płatności warunkuje przyjęcie oferty przez Użytkownika i zawarcie Umowy.
 4. Korzystanie z Serwisu w ramach Konta testowego albo Konta jest możliwe pod warunkiem przeczytania i akceptacji postanowień Regulaminu.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 07.12.2017r.
 6. Usługa jest świadczona dla przedsiębiorców [„Użytkownik”]. Jeżeli jesteś pracownikiem poproś pracodawcę o sfinansowanie szkolenia i odpowiednio dostępu do Serwisu.
 7. Usługa świadczona jest przez Cyberlaw Beata Marek z siedzibą we Włocławku, ul. Źródlana 9, NIP:8883090536, REGON: 341441728, adres e-mail: beata.marek@cyberlaw.pl [„Usługodawca”].
 8. Usługa wykonywana jest bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub/i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej. [„świadczenie Usługi”].
 9. Użytkownik wyraża zgodę na świadczenie płatnej Usługi od dnia zaksięgowania płatności.

§2. Wymagania techniczne

 1. Do prawidłowego działania Usługi wymagane jest korzystanie z urządzania podłączonego do sieci Internet, posiadanie aktywnego adresu e-mail oraz zainstalowana przeglądarka Internetowa.

§3. Rodzaj i zakres świadczonej Usługi

 1. W Serwisie dostępna jest:
  a) Usługa bezpłatna – Konto testowe w Serwisie. Konto zakładane jest indywidualnie tylko dla osób, które piszą z firmowego konta. Prosimy o kontakt z: beata.marek@cyberlaw.pl. Konto testowe jest ważne 30 dni od momentu rejestracji. Użytkownik w ramach Konta testowego ma dostęp do całej zawartości Serwisu,
  b) Usługa płatna – Usługodawca drogą elektroniczną ustala z Użytkownikiem czy zakup ma być dokonany wyłącznie na dostęp do usługi czy na szkolenie + dostęp do Usługi.  W ramach jednej Ceny zostaje utworzone 1 Konto. Po zaksięgowaniu płatności , Usługodawca rejestruje Konto w Serwisie. Użytkownik powinin się zalogować za pierwszym razem w trybie „Zmień hasło”. Konto jest ważne zgodnie z Ceną przesłaną w ofercie.  Użytkownik w ramach Konta ma dostęp do całej zawartości Serwisu.
 2. Usługa obejmuje oprócz dostępu do Konta testowego albo Konta i korzystania z Serwisu na zasadach adekwatnych dla danego konta, wysyłanie informacji o dostępności nowych treści cyfrowych do dnia zakończenia świadczenia Usługi.
 3. Nazwa Użytkownika [„Username“] nie może zostać zmieniona przez Użytkownika. Adres e-mail ustawiony do otrzymywania powiadomień może być zmieniony.

§4. Umowa i płatności

 1. Usługodawca świadczy Usługę na podstawie umowy zawartej drogą elektroniczną [„Umowa”].
 2. Rejestracja i korzystania z Serwisu w ramach Konta testowego jest bezpłatne. Za moment zawarcia Umowy na korzystanie z bezpłatnej Usługi uważa się moment potwierdzenia założenia Konta testowego przez Usługodawcę.
 3. Korzystanie z Konta jest płatne na zasadach określonych w Regulaminie. Za moment zawarcia Umowy na korzystanie z płatnej Usługi uważa się moment zaksięgowania płatności. Konto zostaje aktywowane niezwłocznie, nie później niż do 14 dni od dnia zaksięgowania środków.
 4. Usługodawca wystawia faktury. Możliwe jest uprzednie wystawienie faktury proforma (ustalane jest to za pomocą e-maila na etapie składania oferty).
 5. Umowa zostaje zawarta na czas określony. W przypadku korzystania z Konta testowego na okres 24 godzin od dnia aktywacji linka potwierdzającego rejestrację. W przypadku korzystania z Konta na okres wskazany w ofercie e-mailem Rozwiązanie Umowy skutkuje utratą dostępu.
 6. Do dnia rozwiązania Umowy, Usługodawca zobowiązuje się zapewnić dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik zainteresowany dostępem do Konta na kolejny okres będzie miał możliwość zawarcia nowej umowy po kontakcie e-mail.

§5. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Każdy Użytkownik ma prawo korzystać z Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Każdy Użytkownik może zadawać pytania. Usługodawca udziela na nie odpowiedzi w terminie do 14 dni roboczych.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązuje się:
  a) do posługiwania się prawdziwymi, tj. zgodnymi ze stanem faktycznym i prawnym danymi, w tym danymi osobowymi;
  b) do posługiwania się danymi, w tym danymi osobowymi, co do których ma pełne prawo do posługiwania się nimi;
  c) korzystać z Usługi zgodnie z prawem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, przeznaczeniem Usługi oraz zasadami współżycia społecznego;
  d) korzystać z Usługi w sposób nieprowadzący do jej niedziałania, utrudniania lub zakłócania funkcjonowania (w przypadku logowania się różnych Kont z tego samego adresu IP mogą wystąpić zakłócenia podobnie jeśli na to samo Konto logują się różne osoby w tym samym czasie);
  e) niepodejmowania jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych Użytkowników, osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy albo innych Użytkowników lub osób trzecich;
  f) nieingerowania w kod źródłowy Serwisu;
  g) niegenerowania nadmiernego lub nieproporcjonalnego obciążenia łącz i innej infrastruktury, w oparciu o którą dostępna jest Usługa;
  h) nieudostępniania danych dostępowych do Konta w Serwisie osobom trzecim.

§6. Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca może pytać Użytkowników o ogólną opinię i poziom zadowolenia korzystania z Usługi oraz sposobu rejestracji i zakładania Kont. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet za pomocą systemu teleinformatycznego.
 2. Usługodawca może wysyłać za pomocą adresu e-mail, powiadomienia dotyczące Serwisu.
 3. Usługodawca może badać sposób korzystania z Usługi, w szczególności poprzez zbieranie anonimowych informacji pozwalających go udoskonalać funkcjonalnie i technicznie (np. rozdzielczość ekranu, rodzaj używanej przeglądarki zgodnie z Polityką Prywatności). Jeżeli Usługodawca nie informuje o przetwarzaniu cookies oznacza to, że ich nie przetwarza (za wyjątkiem sesyjnych plików cookies – tzw. techniczne, o których informować nie musi).
 4. Usługodawca ma prawo, według własnego uznania, zmienić właściwości, funkcjonalności Usługi, jeżeli nie powoduje to obniżenia jakości świadczonej Usługi.
 5. Usługodawca zastrzega możliwość czasowej niedostępności całości bądź części Serwisu z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z konserwacją lub wprowadzaniem zmian. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby ta niedostępność była możliwie najmniej uciążliwa dla Użytkownika i nie spowodowała obniżenia jakości świadczonej Usługi.
 6. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić należyte świadczenie Usługi w sposób stały i nieprzerywany.

§7. Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca jest administratorem danych. Usługodawca stosuje środki kryptograficznej ochrony do przetwarzania danych osobowych oraz przestrzega przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. Korzystanie z Serwisu jest szyfrowane – logowanie, rejestracja, przeglądanie (SSL).
 2. Dane osobowe Użytkownikow przetwarzane są w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną. Użytkownik ma możliwość korzystać anonimowo z Usługi w zależności od tego jaki Username zostanie ustalony (jest to identyfikator e-maila podanego przez Użytkownika). Dane przetwarzane są do czasu usunięcia Konta.
 3. Na etapie rejestracji wymagane jest podanie adresu e-mail i Username. Może być to login firmowy, a nie dla konkretnego pracownika.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Rozwiązanie Umowy oznacza usunięcie Konta i danych na nim zapisanych.
 5. Dane mogą zostać przekazane do podmiotów współpracujących z Usługodawcą w zakresie obsługi IT lub umów o współpracy w celu dostarczania Usługi.
 6. Usługodawca przetwarza dane o sposobie korzystania z Serwisu przez osoby go odwiedzające, w tym Użytkowników zgodnie z §8 Regulaminu.

§8. Polityka Prywatności

 1. Usługodawca zakładając Konto w Serwisie jako imię i nazwisko wpisuje inicjały Użytkownika
 2. Adres e-mail Użytkownika oraz jego Username nie są widoczne dla nikogo poza Usługodawcą. Adres e-mail może zostać zmieniony przez Użytkownika, ale Username nie podlega jakimkolwiek modyfikacjom.
 3. Usługodawca nie ingeruje w Ustawienia Konta za wyjątkiem wyraźnej prośby od Użytkownika albo naruszenia Regulaminu.

§9. Reklamacje

 1. Każdy Użytkownik może składać reklamacje bezpośrednio kierując je na adres e-mail: beata.marek@cyberlaw.pl
 2. Reklamacje prosimy składać w możliwie jak najszybszym czasie od dnia wadliwego działania Usługi. W treści zgłoszenia prosimy możliwie dokładnie opisać nieprawidłowości (uwzględniając czas i miejsce ich wystąpienia).
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie jednak nie dłuższym niż 14 dni.
 4. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu do Usługodawcy zgłoszenia reklamacyjnego.

§10. Własność intelektualna

 1. Wszelkie oprogramowanie i treści cyfrowe zawarte w Serwisie, takie jak tekst, grafika, loga, zdjęcia, pliki audio lub video przysługują Usługodawcy albo osobie trzeciej (wynika z oznaczenia) i są prawnie chronione.
 2. Nazwa „Pomocnik RODO” używana jest w obrocie gospodarczym na terenie Polski bez ograniczeń czasowych przez Usługodawcę i ma na celu identyfikację oraz odróżnienie Usług względem produktów i usług osób trzecich. Jest to nazwa handlowa.
 3. Powyższe oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Usługodawcy, w szczególności nie mogą być używane w powiązaniu z produktami lub usługami osób trzecich w sposób, który może wprowadzić klientów lub potencjalnych klientów w błąd lub w inny sposób zaszkodzić Usługodawcy: nie można prowadzić własnych szkoleń w oparciu o Pomocnik RODO, prezentować publicznie dostępu do treści dostępnych w Serwisie, nagrywać jakichkolwiek filmów zawierających treści Serwisu, udostępniać zrzutów ekranu zawartości Serwisu, nagrywać treści Serwisu w formie plików audio, kopiować treści Serwisu i rozpowszechniać je poza Serwisem.
 4. Użytkownikowi ani żadnej osobie trzeciej nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać informacji o prawach własności intelektualnej, a także powielać, dokonywać opracowań lub modyfikacji treści dostępnych w Serwisie bez zgody Usługodawcy.
 5. Poszczególne prawa w zakresie własności intelektualnej mogą zostać dookreślone bezpośrednio w miejscu umieszczenia danego dobra niematerialnego w Serwisie.
 6. W przypadku odnotowania przez osobę trzecią naruszenia prawa jest ona zobowiązana do kontaktu i przesłania wiarygodnej wiadomości lub urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze udostępnionych danych, w tym danych osobowych przez Użytkownika.

§11. Odpowiedzialność

 1. Każdy Użytkownik odpowiada za poprawność danych, w tym danych osobowych którymi się posługuje. Serwis ma charakter pomocniczy i agreguje różne treści. Nie stanowi jednak wykładni prawa.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 3. a) niepoprawnie wpisane dane przez Użytkownika,
  b) brak dostępu do sieci Internet przez Użytkownika albo ograniczenia w jego dostępności;
  c) ograniczenia lub nieprawidłowe działanie oprogramowania albo urządzeń należących do Użytkownika, z którego korzysta, a które uniemożliwia korzystanie z Usługi;
  d) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek niewłaściwego korzystania przez niego z Usługi,
  e) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek działań lub zaniechań Użytkownika, w szczególności poprzez korzystanie z Usługi w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem;
  f) poniesione szkody jak i utracone korzyści Użytkownika lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek działania lub zaniechania osób trzecich, na które nie miał wpływu Usługodawca;
  g) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika lub osoby trzecie, które nie zostały spowodowane na skutek działania Usługodawcy;
  h) linki odsyłające do stron internetowych osób trzecich, które dostępne są w ramach świadczonej Usługi. Strony te należą i są zarządzone przez ich administratorów bądź odpowiednio usługodawców. Usługodawca nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron;
  i) płatności realizowane przez Użytkownika.
 4. Użytkownik na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność korzysta z Usługi. Serwis ma charakter pomocniczy (jak wskazuje już jego nazwa) i odnosi się do abstrakcyjnych opisów. Treści w nim zawarte nie stanowią wiążącej porady prawnej w oparciu, o którą można podejmować decyzje biznesowe lub zawodowe.

§12. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 3. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który zawarł Umowę jako przedsiębiorca (zakup Konta na firmę) będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.